آموزش کامل نصب چوب پلاست

دستورالعمل نصب چوب پلاست
نکات اولیه برای نصب کفپوش
۱. شروع عملیات اجرا به گونه ای تنظیم گردد که سایر امور ساختمانی به اتمام رسیده باشد
۲. هنگام شروع عملیات زیرسازی باید نسبت به تراز نمودن سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین وعرضی چپ به راست اقدام نمود.
۳. زیرسازی آهنی باید تا حد ممکن سبک اجرا شود. بهتر است ازاتصال بدنه های غیرمرتبط به هم پرهیز کرد. همچنین برای تمامی برگشت های زیر حداقل 15 سانتیمتر آهن کشی لازم می باشد.
۴. وسط تا وسط آهن کشی قوطی (40*40) میلیمتر فاصله زیرسازی باید 30 سانتیمتر باشد.
۵. فاصله وسط تا وسط چوب زیرسازی در نما باید 30 سانتیمتر، ودرکفپوش بیرونی یا دکینگ 30 سانتیمتر باشد.
۶. فواصل مهار پیچ های چوب زیرسازی بر سطح زیرین یکدیگر 30 سانتیمتر باشد.
۷. فواصل پیچ های چوب زیرسازی از سر چوب تا وسط اولین پیچ باید بین 4 تا 6 سانتیمتر باشد.
۸. پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به سیمان، بایدازجنس گالوانیزه یااستیل به همراه رول پلاک با طول حداقل 6 سانتیمتر و با گام چوب باشد.
۹. پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به آهن، باید از جنس گالوانیزه یااستیل با طول مناسب باشد.
۱۰. قبل از نصب هرگونه پیچ حتما محل موردنظر را با مته و دریل سوراخ نمایید. به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای ایجاد سوراخ استفاده نکنید.
۱۱. درمواردی که لازم است سطح زیرین با قطعات زیرسازی تراز شود، حتما از پروفیل های چوب پلاست مناسب برای زیرسازی و یا قطعات ضدآب مانند چوب اشباع شده یا پروفیل های آلومینیوم استفاده کنید. به هیچ وجه از قطعات فیبری یا کاغذ و مقوا استفاده نکنید.

نکات کلی نصب نما
۱. چوب ها را قبل از شروع عملیات نصب مطابق با نقشه اجرا و زیرسازی آهنی برش دهید.
۲. برای نرده های جلوی تراس ها، می توان با استفاده از نبشی شکل یا شکل مخصوص که فضای مورد نیاز را برای متورم شدن و جابجایی فراهم می کند محصول را مستقیما روی فلز نصب کرد. قطعات باید ازجنس استیبل یا آلومینیوم گالوانیزه مرغوب بوده و حداقل از تمامی سطوح محصول به اندازه 1 تا 2 میلیمتر فاصله داشته باشد.برای مهار پروفیل در نبشی حتما ازپیچ ومهره استیل یا گالوانیزه استفاده گردد.این مورد در رابطه با نمای لوورهم صادق است، قبل ازنصب هرگونه پیچ حتما محل مورد نظر رابا مته و دریل سوراخ نمایید.به عبارت دیگر پیچ را مستقیم بزرای ایجاد سوراخ استفاده نکنید.
۳. فواصل چوب های نما درنمای لووری یا نرده بانی ازیگدیگر به درخواست کارفرما میباشد ، ولی باید درنظر گرفت که دراین موارد سطح زیرین نما هم پیداست ونیاز به پوشش مرتبط دارد.
۴. پیچ برای نصب چوب های نمای الواری یا دکینگ روی زیرسازی چوبی باید از جنس گالوانیزه یااستیل وبا گام چوب باشد.
۵. درهراتصال ، نصب 2 پیچ به صورت متقارن ازچوب نما به چوب زیرسازی توصیه می گردد.
۶. چوب درهر مرحله اول سعی می کند در درازا افزایش طول پیدا کند واگر نتوانست ، درعرض می تابد.لازم است که مطمئن شوید چوب ها ، فضای مورد نیاز برای بازی در طول را داشته باشد.یه عبارت دیگر درانتهای کار حداقل 15 میلیمتر فاصله با دیوار داشته باشد.این موضوع برای درب های پارکینگ که طول چوب کوتاه تری دارند می تواند به 3 میلیمتر ازهر طرف کاهش یابد.
۷. دستورالعمل نصب واجرای پروفیل های چوب پلاست آوا چوب بر اساس کاربردهای گوناگون آن متفاوت خواهد بود.در زیربه نکاتی درموردچگونگی نصب این محصول اشاره خواهیم نمود:
۱. پروفیل های چوب پلاست به طور تقریبی درهر متر مربع قادر به تحمل وزنی برابر با 485 کیلوگرم خواهد بود.
۲. ازاین گونه پروفیل نمی توان به عنوان سازه پایدار استفاده نمود وصرفا جهت پوشش سطوح وامور تزئینی استفاده می گردد.

چگونگی نگهداری وآماده سازی پروفیل های رانکس
۱. شاخه ها دورازتابش مستقیم نور خورشید قرار داده شوند.
۲. چیدمان پروفیل ها برروی یکدیگر می بایست به شکل افقی صورت پذیرد.
۳. درمکانی خشک که هوا در آن جریان داشته باشد نگهداری شوند.
۴. پیشنهادمی گردد 48 ساعت قبل از شروع انجام عملیات نسبت به باز نمودن پوشش های بسته بندی محصول اقدام گردد،این به این دلیل می باشد که پروفیل ها خود را با هوای محیط سازگار کرده وتغییر رنگ جزئی که بر اثر تابش نور ایجاد میگردد را ازبین برده و به مرور زمان باعث ثبات رنگ خواهد گردید.

قیدبندی – زیرسازی شبکه ای
۱. برای ایجاد گردش هوا و جلوگیری از انباشته شدن آب در زیر شاخه های رانکس ، می بایست در زیرشاخه های شبکه ای از جنس چوب پلاستیک ایجاد نمود.
۲. این فرایند تحت نامهای گوناگونی ازجمله زیرسازی شبکه ای یاقیدبندی نام گذاری شده است.
۳. ابعاد قیدها باتوجه به پروفیل موجود رانکس ،57*30 میلیمتر بوده وتحت نام رانکس R-8 با کد R-8 شناخته می گردد.
۴. قیدها می بایست به شکل عمود بر پروفیل اصلی و در جهت موافق باشیب محل نصب کردند تا حرکت وتخلیه آب دربین قیدها آسان گردد.
۵. چنانچه نصب قیدها به شکل قائم میسر نباشد،توصیه می گردد در زیر قیدها از اسپیسرهای پلاستیکی باارتفاع 5 میلمیمتر استفاده شده تا تخلیه آب به آسانی صورت پذیرد.
۶. پروفیل های رانکس را نمی توان درآب یا در مکانی که امکان تخلیه آب وجود ندارد قرارداد.نباید فراموش کرد که در حدود50%از ساختاراصلی پروفیل ها از چوب تشکیل شده است.
۷. ممکن است در بعضی مواقع وباتوجه به طرح ویا ویژگی های پروژه قیدها با زاویه 45 درجه نسبت به پروفیل اصلی قرارگیرند،در چنین شرایطی فاصله بین قیدها می بایست کوتاه گردد.
پیشنهاد:
20 سانتیمتر در زاویه 45 درجه
10 سانتیمتر در زاویه 30 درجه

روش های نصب زیرسازی
۸. در روش نخست قیدهای زیرین را به سطح بتونی پیچ و رول پلاک نموده تا از جابجایی آن جلوگیری گردد.
۹. در روش FLOATING قیدها حذف شده و پروفیل به کف پیچ نخواهند شد،بلکه ابتدا بر روی تایل هایی پلاستیکی با ابعاد30*30 سانتیمتر نصب و سپس این تایل هادرکنار یکدیگر فیکس خواهند شد،این شبکه پلاستیکی نقش همان قید بندی را ایفا خواهد نمود.
۱۰. هنگام نصب قیدها می بایست فاصله استاندارد به میزان 10 میلیمتر درابتدا وانتهای دوشاخه ، که درامتداد یکدیگر قرار میگرند رعایت گردد.
۱۱. فاصله مناسب درانتهای شاخه که به دیوار منتهی میگردد درحدود 20-15 سانتیمتر می باشد.

۱۲. رعایت درزهای انبساطی مطابق باجدول شماره 1 الزامی است.
۱۳. از فیکس شدن سرشاخه هابرروی قید اطمینان حاصل کنید.
۱۴. درانتهای کار،شاخه آخر رابااستفاده از کلیپس های پایانی به قید متصل نموده وسپس یک کلیپس میانی را بین دو شاخه آخر قرار داده وآن را به قید پیچ می نماییم.
۱۵. پس ازنصب تمامی شاخه ها بااستفاده از اره دیسکی نسبت به برش پایانی اقدام نموده تادر ازای آنها کاملایکسان گردد.
۱۶. درصورت نیاز برای بستن سرشاخه ها ازدرپوش های مخصوص لاریکس استفاده نمایید.
۱۷. در صورت استفاده از قرنیز رعایت درز انبسطی به میزان 8 میلیمتر بین شاخه ها و قرنیز اجباری است.
۱۸. برای نصب قرنیز فاصله استاندارد پیچ ها حداکثر30سانتیمتر خواهد بود.(این عمل تاحد زیادی از انبساط قطعه جلوگیری می کند.)
۱۹. چنانچه از درپوش برای بستن انتهای پروفیل استفاده می گردد می بایست در فاصله 3 سانتیمتر مانده به انتهای شاخه 4 سوراخ به قطر 15 میلیمتر ایجاد نمود،تا از خروج و تخلیه آب اطمینان حاصل شود.
۲۰. چنانچه چگونگی قرارگرفتن شاخه ها به شکل V باشد رعایت فاصله های مناسب برای درزهای انبساطی را نباید فراموش نمود.

چگونگی نصب شاخه ها:
۱. فاصله استاندارد برای درکنارهم قرارگرفتن پروفیل ها بستگی به زمان وشرایط منطقه براساس دستورالعمل زیرتوصیه می گردد:
فاصله پروفیل ها از یکدیگر در فصول بهار و پاییز حدود 5 میلیمتر ، فصل تابستان 7 میلیمتر و در فصل زمستان حدود 3 میلیمتر باشد ، این در واقع یک درز انبساطی است (جدول شماره1) که علاوه بر میسر نمودن انبساط شاخه ها،اجازه می دهدبرف وباران به سهولت از لابه لای آن عبور کند.برای اینکه فاصله بین شاخه ها به شکل منظم دیده شود بهتر است که از کلیپس دربین فواصل استفاده گردد.
در مواردی که کفپوش ها با اتصالات ویژه ازجمله کلیپس های مخصوص نصب می گردد،فاصله ی بین دوشاخه براساس ضخامت بدنه کلیپس خواهد بود.
۲. به منظور اینکه درانتهای کار زیرشاخه ها خالی نماند و به مرور زمان ، روبه بالا انحنا پیدا نکند می بایست حتما سرشاخه ها را به قید زیر کار متصل و پیچ شود. برای شاخه ها به طول 6/3متر،این فاصله تا 12 میلیمتر افزایش می یابد

میزان درز انبساطی مورد نیاز(میلیمتر)
کمینه / بیشینه تفاوت دمای منطقه با دمای هوا در روز نصب
ردیف طول شاخه ((cm 10C 20C 30C 40C 50C
۱ ۱۰۰ ۳/۴ ۳/۸ ۴/۲ ۴/۶ ۵/۰
۲ ۲۰۰ ۶/۸ ۷/۶ ۸/۴ ۹/۲ ۹/۹
۳ ۲۴۰ ۸/۲ ۹/۱ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۱۲/۰
۴ ۳۰۰ ۱۰/۲ ۱۱/۴ ۱۲/۶ ۱۳/۷ ۱۲/۰
۵ ۳۶۰ ۱۲/۲ ۱۳/۷ ۱۵/۰ ۱۶/۵ ۱۸/۰
۶ ۴۰۰ ۱۳/۶ ۱۵/۲ ۱۶/۷ ۱۸/۳ ۱۹/۸
۷ ۵۰۰ ۱۷/۰ ۱۸/۹ ۲۰/۹ ۲۲/۸ ۲۴/۸
۸ ۶۰۰ ۲۰/۴ ۲۲/۷ ۲۵/۱ ۲۷/۴ ۲۹/۷

۳. بایدتوجه داشت که نباید پیچ ها رابیش ازحد سفت نمود.
۴. درمواردی که در انتهای کار امکان برش وجود داشته باشد می بایست اجازه بدهیم سرشاخه ها جلوتر از خط انتهایی قرارگیرند،زیرادرپایان کار می توان بادقت بیشتری نسبت به برش آن اقدام نمود.
۵. برای فیکس کردن پیچ هامی بایست از پیچ های استنلس استیل ویا پیچ های گالولنیزه استفاده نمود.
۱. پس ازنصب شاخه نخست بر روی قید زیرین(شاخه باید به مرکز قید پیچ شود وحداقل 3 سانتیمتر ازلبه فاصله داشته باشد تا از شکستن لبه شاخه جلوگیری گردد ) کلیپس اتصال را درون شیار شاخه نخست قرار داده وسپس شاخه بعدی رابدون فشار آوردن به شاخه اولی وصل می کنیم . توصیه می گردد که شاخه ها تک به تک به قیدهای زیرین نصب گردد.چنانچه شاخه نخست درست نصب نگردد،اثر آن بر روی کل کار مشاهده خواهد شد.
۶. شاخه ها را می توان تحت زوایای گوناگون(90درجه،45درجه و000)بر روی قیدها فیکس نمود.

برخی نکات اساسی در ارتباط بانصب پروفیل های آوا چوب
۱. چیده مان اصولی قیدهای زیرسازی می بایست کاملا رعایت گردد.
۲. قیدها می بایست نسبت به شاخه هاکاملا به شکل قائم قرارگیرند.
۳. فاصله انبساطی بین قیدها و دیوار حتما رعایت شود.
۴. شاخه آخر باید قبل از شاخه یکی مانده به آخرنصب گردد.
۵. چنانچه شاخه نخست درست نصب نگردد ، اثر آن بر روی کل کار مشاهده خواهد شد.
۷. برای مدل های تایلی ، نصب محصول از مرکزمحل اجرای پروژه آغاز خواهد شد.
۸. مدل های تایل ، نصب محصول ازمرکزمحل اجرای پروژه آغازخواهد شد.
۹. مدل های تایلی با دقت در ناحیه اتصال پیچ ها در پشت تایل ، قابلیت برش را دارا می باشد.
۱۰. فاصله بین شاخه ها برای خروج و تخلیه آب حتما رعایت شود.
۱۱. از پروفیل های آوا چوب نمی توان به عنوان سازه استفاده نمود.

از اشتباهات زیردرهنگام نصب خودداری فرمایید
۱. کارگذاشتن قیدها داخل سیمان
۲. قراردادن قیدها بدون رعایت فاصله های توصیه شده
۳. قراردادن قیدها بدون رعایت درزهای انبساطی
۴. قراردادن قیدها بدون رعایت فاصله درکنار دیوار
۵. سفت کردن بیش از حد پیچ ها
۶. همیشه باید از تخلیه آسان آب و گردش هوا اطمینان حاصل نمود.

مشاوره رایگان

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید .

حس خوب چوب با " آوا چوب "

جهت دریافت اطلاعات کامل از محصولات با کارشناسان مجموعه آوا چوب در ارتباط باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *