ترمو،ترم و وود ،ارزان ترین ترمو وود ایران ،نحوه محاسبه ترموود