درخواست اخذ نمایندگی آوا چوب

اخذ نمایندگی

شرایط و ضوابط همکاری با شرکت آوا چوب

همکاری با شرکتآوا  چوب (Ava choob) که در سه مرحله به شرح ذیل امکان پذیر می باشد. جهت شناخت توانمندی ها و بررسی عملکرد متقاضی، قرارداد همکاری در مدت زمان شش تا دوازده ماه در سطح همکاری فروش پیگیری می گردد. و پس از سپری شدن زمان مذکور و بررسی عملکرد در صورت تمایل متقاضی ، امکان اعطای مجوز عاملیت فروش میسر میباشد. هم چنین در صورت تمایل به دربافت مجوز نمایندگی انحصاری نیز میبایست متقاضی حداقل یک سال در مرحله عاملیت فروش فعالیت داشته باشد.

02134639